...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke - čo je to

Zmluvou o pôžičke peňazí veriteľ prenecháva právo dlžníkovi na ľubovoľné zaobchádzanie s vecou určenej podľa druhu, ktorá je predmetom danej zmluvy o pôžičke. Vecou sa rozumejú veci zastupiteľné a to napr. peniaze.

Uzatvorením zmluvy o pôžičke medzi zmluvnými stranami (medzi dlžníkom a veriteľom), môže dôjsť okrem písomnej aj ústnou dohodou. Pre platnosť zmluvy sa zákonom nevyžaduje žiadna osobitná forma a nemusí byť ani podpísaná pred notárom. Ak sa ale jedná o väčšiu sumu peňazí, je vhodné, aby bol aspoň dlžníkov podpis úradne overený na zmluve pred notárom alebo na matrike. Potom sa dá vyhnúť tomu, že by dlžník na súde vyhlasoval, že zmluvu nepodpísal.

Je dobré, aby sa peniaze požičali dlžníkovi tak, že mu ich veriteľ pošle prevodným príkazom na bankový účet alebo ich vloží v hotovosti v banke na účet dlžníka. Takým spôsobom bude k dispozícii doklad, že mu peniaze naozaj boli požičané.

Zmluva o úvere uzatváranej podľa Obchodného zákonníka je rozdielna od zmluva o pôžičke v tom ohľade, že zmluva o pôžičke môže byť úročná aj bezúročná (bezodplatná). Vo väčšine prípadov sa však v praxi aj pri zmluve o pôžičke peňazí dohodne úrok. Nasleduje vzor:

Zmluva o pôžičke

uzatvorená podľa §657 a nasl. z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Veriteľ

Obchodné meno: IČO: číslo účtu: v zastúpení: ( ďalej len ako “Veriteľ“ )

1.2. Dlžník

meno a priezvisko: bydlisko: rodné číslo: Číslo OP: ( ďalej len ako “Dlžník“ )

1.3. Veriteľ a Dlžník uzatvárajú medzi sebou v zmysle § 657 a násl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o pôžičke  ( ďalej len “Zmluva“).

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Na základe Zmluvy sa:

2.1.1. Veriteľ zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou.

2.1.2. Dlžník zaväzuje poskytnutú pôžičku Veriteľovi vrátiť a zaplatiť dohodnutý úrok, a to v lehote, spôsobom a za podmienok dohodnutých Zmluvou.

3. VÝŠKA PÔŽIČKY

3.1. V zmysle bodu 2.1.1. Zmluvy poskytne Veriteľ Dlžníkovi peňažnú pôžičku vo výške .............,- EUR ( slovom ..................EUR)- / ďalej len “Pôžička“ /.

4. VÝŠKA ÚROKU

4.1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Pôžička poskytnutá Dlžníkovi v zmysle podmienok Zmluvy bude odo dňa je poskytnutia úročená úrokom vo výške 9 % p.a. (slovom deväť percent ročne) zo sumy poskytnutej Pôžičky (ďalej len “Úrok“ ).

5. PLNENIE PREDMETU ZMLUVY

5.1. Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť Dlžníkovi celú sumu Pôžičky určenej v bode 3.1. Zmluvy v hotovosti, dňa ..................

5.2. Dlžník je povinný vrátiť poskytnutú pôžičku a zaplatiť dohodnutý úrok jednorázovo v hotovosti najneskôr dňa............. .

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami Zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov SR.

6.2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 ( dvoch ) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po podpise Zmluvy 1 ( jeden ) rovnopis.

6.3. Zmluva predstavuje jediný dohovor zmluvných strán týkajúcich sa predmetu Zmluvy, a akákoľvek zmena Zmluvy je možná len písomným dodatkom k Zmluve uzavretým oboma zmluvnými stranami.

6.4. Zmluva je platná a účinná okamihom podpisu oboch zmluvných strán.

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu oboch zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa .......................

veriteľ: ____________________                          

dlžník: _______________________

Vzor je len informatívny, v prípade použitia si zmluvu o pôžičke dajte vypracovať kompetentnej osobe. Vzor tlačiva si môžete stiahnuť tu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia