...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Osobný bankrot

Osobný bankrot - čo je to

Osobný bankrot, osobný krach alebo osobný bankrot fyzickej osoby respektíve (vzhľadom na to, že slovenská legislatíva tieto pojmy nepozná) konkurz na majetok fyzickej osoby je legislatívny rámec, ktorý upravuje situáciu, keď fyzická osoba nie je schopná splácať svoje záväzky. 

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže fyzická osoba podať ak je:

  • platobne neschopná, čo znamená, že má viac než jedného veriteľa a viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti napriek tomu, že bola veriteľmi týchto pohľadávok písomne vyzvaná na ich zaplatenie
  • predlžená, to znamená, že hodnota záväzkov presahuje hodnotu majetku fyzickej osoby

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník, veriteľ, likvidátor dlžníka na príslušnom okresnom súde podľa bydliska dlžníka. K návrhu musí byť predložený:

  • ak návrh podal veriteľ: dokumenty, ktoré preukazujú pohľadávku, ktorá mu dáva oprávnenie podať návrh, a ktoré odôvodňujú platobnú neschopnosť dlžníka
  • ak návrh podal veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo: okrem toho čo je uvedené vyššie musí uviesť aj zástupcu na doručovanie písomností
  • ak návrh podal dlžník, k návrhu musí pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb

Ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania (teda ide o vyhlásenie bankrotu). Inak návrh na vyhlásenie konkurzu v rovnakej lehote uznesením odmietne. Uznesenie o začatí resp. odmienutí konania doručí súd navrhovateľovi. Ak súd rozhodne o začatí konkurzného konania toto uznesenie bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku - jeho zverejnením sa začne konkurzné konanie.

Súd následne dlžníkovi pridelí konkurzného správcu, ktorý zabezpečí a dohliada na predaj jeho osobného majetku. Prostriedky plynúce z predaja majetku rozdelí správca medzi jednotlivých veriteľov (banková inštitúcia, nebankový subjekt, fyzick0 osoby, voči ktorým ma dlžník dlžoby).

V prípade, že dlžník spolupracuje pri konkurze súd určí trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci  roka poskytnúť správcovi finančné prostriedky v sume určenej súdom, maximálne 70% svojho celkového čistého príjmu za uplynulý rok. Z tejto sumy správca po odpočítaní odmeny rozdelí v pomere podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov. Po skončení skúšobného obdobia súd aj bez návrhu rozhodne o oddlžení dlžníka. Toto súd doručí dlžníkovi a správcovi; uznesenie je tiež ihneď zverejnené v Obchodnom vestníku. Pohľadávky, ktoré boli neuspokojené počas konkurzu alebo počas skúšobnej doby sa zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku stávajú nevymáhateľné.

Uvedené informácie platia pre bankrot fyzickej osoby, bankrot firmy či bankrot s.r.o sú už právnické osoby a teda platia tam iné pravidlá.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia