...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Dividenda

Dividenda - čo je to

Dividendy sa charakterizujú ako finančný podiel z čistého zisku akciovej spoločnosti, ktorý je vyplácaný akcionárom podľa stanoveného percenta nominálnej hodnoty akcie. Výšku dividendy možno charakterizovať ako výška vyplateného podielu pripadajúcu na 1 akciu.
Dividendy sú akcionárom vyplácané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov, avšak nie sú právne nárokovateľné.
Výšku dividendy ovplyvňujú najmä:
1.) hospodársky výsledok spoločnosti,
2.) očakávania na akciovom trhu,
3.) likvidita spoločnosti,
4.) investičné plány spoločnosti,
5.) zadlženosť spoločnosti.
Dividendy možno rozdeliť z viacerých hľadísk:
a.)podľa formy vyplatenie dividendy – hotovostná, akciová, obligačná, majetková,
b.)podľa intervalu vyplácania dividend – ročná, polročná a pod.,
c.)podľa pravidelnosti vyplácania dividend – pravidelná, mimoriadna, likvidačná,
d.)podľa druhu akcie, na ktorú je vyplácaná – kmeňová, prioritná.
Dividendy možno vyplácať v hotovosti, vo forme nových kmeňových akcií, v podobe obligácií alebo v podobe peňažného majetku spoločnosti.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia