...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Derivát

Derivát - čo je to

Derivát je odvodený cenný papier. Zmluvy o budúcich transakciách s cennými papiermi sa môžu tiež stať cennými papiermi a môže sa s nimi obchodovať. Ceny takýchto cenných papierov (zmlúv) sú odvodené od cien cenných papierov, ktorých sa budúce transakcie týkajú. Medzi odvodené cenné papiere možno zaradiť termínové kontrakty, forwardy, futures a opcie.
Derivát podľa IAS 39 (medzinárodný účtovný štandard) je definovaný ako finančný nástroj, ktorý spĺňa tieto tri charakteristiky:
1.) jeho hodnota sa mení v reakcii na zmenu určitej úrokovej sadzby, ceny finančného nástroja, ceny komodity, menového kurzu, cenového alebo úrokového indexu, úverovej hodnotenia alebo inej premennej,
2.) nevyžaduje žiadnu alebo nízku počiatočnú investíciu, ktorá je nižšia, než požadovaná hodnota pri iných typoch zmlúv, ktoré by reagovali podobne na zmeny trhových faktorov,
3.) jeho vysporiadanie nastane v budúcnosti.
Slovenská právna úprava definuje v Zákone o cenných papieroch derivát ako peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v eurách alebo v inej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia