...nezávislý trh pôžičiek, úverov a hypoték

Práve sa nachádzate: Custody

Custody - čo je to

Vedľajšie služby súvisiace s cennými papiermi, ktoré banky realizujú pre svojich klientov. Banky, ktoré obstarávajú pre svojich klientov obchody s cennými papiermi obvykle tieto cenné papiere pre klienta aj udržiavajú a spravujú.
Zákon 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách definuje vedľajšie služby k investičným službám, medzi ktoré patrí aj úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek. Zákon tiež v súvislosti s vedľajšími službami upravuje tieto základné zmluvné typy:
Zmluvu o úschove listinných cenných papierov, ktorou sa uschovávateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
Zmluvu o správe cenných papierov, ktorou sa správca zaväzuje, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
Zmluvu o uložení cenných papierov, ktorou sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu.

Chcem rýchlu pôžičku IHNEĎ

Inzercia